O nas

AW_Studio to biuro inży­nier­skie dzia­ła­jące od 2015 roku, któ­rego domeną są pro­jekty kon­struk­cji budow­la­nych i inżynierskich.


Biuro inży­nier­skie AW_Studio zdo­było opinię solid­nego kon­tra­henta, zdol­nego dostar­czyć rozwiąza­nia naj­wyż­szej jako­ści, w ter­mi­nie i w ramach zapla­no­wa­nego budżetu. W codzien­nej pracy nasze biuro opiera się na facho­wej wie­dzy oraz na efek­tyw­nym wyko­rzy­sta­niu wydaj­nego sprzętu i opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­wego wspo­ma­ga­ją­cego pro­jek­to­wa­nie CAD.


AW_Studio tworzą ludzie zna­jący się na rze­czy, w więk­szo­ści doświad­czeni, a zara­zem nie­zwy­kle ambitni i otwarci na nowo­ści. Posia­dają oni do tego zna­ko­mite zdol­no­ści inter­per­so­nalne zna­cząco uła­twia­jące komu­ni­ka­cję z Archi­tek­tami, Inwe­sto­rami czy Wyko­naw­cami.